အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူထားသင့္သည့္ Computer အေျခခံသင္ခန္းစာမ်ားအား Power Point မ်ားမွတဆင့္ Download ခ်၍ သင္ယူႏိုုင္ပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ အလ်င္းသင့္လ ွ်င္သင့္သလိုု တျခားဘာသာရပ္ဆိုုင္ရာ Power Point မ်ားလည္း တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ICT ရဲ႕အခန္း႑ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါသလဲဆိုုတာ အားလံုုးသိ႐ွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုုင္ငံ အသီးသီးမွာ ICT ကိုု Course တစ္ခုုအေနနဲ႔ ဟိုုး ...... မူလတန္းအဆင့္ (Primary Level) ကတည္းက သင္႐ိုုးၫႊန္းတန္းမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတာ ေတြ႔ရပါမယ္။ တိုုတိုုနဲ႔ လိုုရင္းေျပာရရင္ ... ICT ကိုု ေလ့လာပါ၊ သင္ယူပါ၊ ေဝမ်ွပါ။ 

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ ...