ျမန္မာျပည္ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျမင္က်ယ္၍ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္သန္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာစာေမးပြဲမ်ားမွ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားကို download ခ် ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဉ္းႏွင့္ စာစစ္မွဴးတို႔၏ အစီအရင္ခံစာမ်ားကိုပါ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Mathematics

သခၤ်ာအထူးေဆာင္းပါးမ်ားအား ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈ၍ အေတြးအေခၚ ရင့္သန္မႈ႐ွိေစရန္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။